فرم درخواست اکانت آکووکس
اطلاعات تماس
نام *
 
نام خانوادگی *
 
ایمیل
   
تلفن
تلفن همراه *
مشخصات اضافه
نام پروژه
نام مالک
آدرس پروژه
تلفن مالک
نوع پروژه
آیا در همه واحدها از پنل داخلی آکووکس استفاده شده است؟
لیست پنل های بیرونی
لیست پنل داخلی
توضیحات پنل های بیرونی :
اطلاعات پنل بیرونی با فرمت : BUILDING NAME/MAC/DEVICE /MODEL/Panel Name
برای مثال:

پنل بیرونی اصلی /Arka BUILDING/0C110565AC02/ AKUVOX R27A

در صورت داشتن پنل پشت درب واحد :
پنل درب واحد 1 /Arka BUILDING/0C110565AC02/ Akuvox E12
پنل درب واحد 2 /Arka BUILDING/0C110565AC04/ Akuvox E12

توضیحات پنل های داخلی :
اطلاعات پنل داخلی با فرمت : BUILDING NAME/MAC/DEVICE /MODEL/Panel Name
برای مثال:

پنل واحد 1 /Arka BUILDING/0C110565AC02/ Akuvox C319A
پنل واحد 2 /Arka BUILDING/0C110565AC03/ Akuvox C315s
پنل سرایداری /Arka BUILDING/0C110565AC03/ Akuvox C313N

نام مالکین / شماره تلفن / ایمیل / شماره واحد
سایر توضیحات پروژه
توضیحات(نام مالکین / شماره تلفن / ایمیل / شماره واحد)
اطلاعات ارتباطی پروژه به صورت مثال :

Mohammad Mohammadi / 09121234567 / m.mohammad@gmail.com

تعداد اکانت مورد نیاز
     
حروف نشان داده شده در شکل را وارد نمایید